ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПРАВЛІННЯ ФОНДУ»

Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, очолюване Головою Правління. Правління складається з не менше ніж 3 осіб, враховуючи Голову Правління. Члени Правління та Голова Правління призначаються Засновником Фонду строком на 3 роки.

Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою Правління в разі необхідності або протягом п’ятнадцяти днів за поданням Наглядової ради. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів при участі в засіданні не менше ½ від загального складу Правління. При рівній кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління оформлюється протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова Правління.

Правління Фонду:

 • організує виконання своїх рішень;
 • за поданням Голови Правління затверджує план діяльності Фонду та кошторис витрат на рік, письмово узгоджений Наглядовою радою;
 • затверджує зразки символіки та атрибутики, прапора, нагород, штампу, печатки, бланку Фонду, положення про них тощо;
 • затверджує штатний розклад  апарату Фонду;
 • розглядає заяви та пропозиції, що направлені на адресу Правління;
 • готує і виносить на обговорення  основні напрямки діяльності Фонду;
 • надає Наглядовій раді за її вимогою необхідну інформацію про діяльність Фонду;
 • пропонує пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

Правління Фонду здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню та покладені на нього.

Голова правління Фонду:

 • організує та керує роботою Правління;
 • скликає засідання Правління та головує на них;
 • підписує всі внутрішні документи, прийняті Правлінням;
 • підписує від імені Фонду договори, контракти та інші зовнішні документи в межах наданих йому повноважень;
 • відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;
 • особисто звітує перед Засновником Фонду про роботу Фонду за звітній період;
 • вносить на розгляд Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
 • виконує інші функції, покладені на нього Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Правління своїм рішенням може передати частку своїх повноважень Голові Правління.

Голови КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ мають право бути обраними членами Правління Фонду та Головою Правління Фонду.

Усі рішення Правління, пов’язані з використанням фінансових коштів, письмово узгоджуються з Наглядовою радою. Без письмового узгодження Рішення вважаються недійсними.

Правління не має права розпоряджатися фінансовими коштами ВІЧНИХ ФОНДІВ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Ними розпоряджаються виключно КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ.

Правління не має права змінювати призначення платежів перерахованих фінансових коштів.

Правління готує річний звіт про проведену роботу Фонду до 5 березня кожного року.