Головна ПОЛОЖЕННЯ !!! ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД
СТРУКТУРА ФОНДУ
ЦІЛІ ФОНДУ
ПРОГРАМА ФОНДУ
ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОНДУ
ДIЯЛЬНIСТЬ ФОНДУ
НАГОРОДИ ФОНДУ 1
НАГОРОДИ ФОНДУ 2
НАГОРОДИ ФОНДУ 3
НАГОРОДИ ФОНДУ 4
НАГОРОДИ ФОНДУ 5
ГРАМОТИ ФОНДУ
ВАРТІСТЬ НАГОРОДЖЕНЬ
ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ НАГОРОД
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПОЛОЖЕННЯ !!!
ШКІЛЬНИЙ СТЕНД
ЗВЕРНЕННЯ
ЗАКЛИК 72
ЛИСТИ
НОВИНИ
ПРЕСА І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ФОТОАЛЬБОМ
ВІДГУКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
АРХІВ
ОБ'ЯВИ
ФІНАНСОВІ РЕКВІЗИТИ ФОНДУ
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК
КОНТАКТИ

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ»

Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, очолюване Головою Правління. Правління складається з не менше ніж 2 осіб, враховуючи Голову Правління. Члени Правління та Голова Правління вибираються Загальними зборами Благодійного Фонду строком на 3 роки.

Організаційною формою роботи Правління є його засідання. Засідання Правління скликаються та проводяться Головою Правління в разі необхідності, але не менше одного разу на рік, або протягом п’ятнадцяти днів за поданням Наглядової ради. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів при участі в засіданні не менше ½ від загального складу Правління. При рівній кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління оформлюється протоколом. Протокол засідання Правління підписує Голова Правління.

Правління Фонду:

 • організує виконання своїх рішень та рішень Загальних зборів;
 • за поданням Голови Правління затверджує план діяльності Фонду та кошторис витрат на рік, письмово узгоджений з Загальними зборами;
 • затверджує зразки символіки та атрибутики, прапора, штампу, печатки, бланку Фонду, положення про них тощо;
 • затверджує штатний розклад  апарату Фонду;
 • розглядає заяви та пропозиції членів Фонду, що направлені на адресу Правління;
 • готує і виносить на обговорення членам Фонду основні напрямки діяльності Фонду;
 • ухвалює рішення про скликання Загальних зборів;
 • надає Наглядовій раді за її вимогою необхідну інформацію про діяльність Фонду;
 • пропонує до уваги Загальних зборів пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

Правління Фонду здійснює інші функції, що надані цим Статутом Правлінню та покладені на нього Загальними зборами.

Голова правління Фонду:

 • організує та керує роботою Правління;
 • скликає засідання Правління та головує на них;
 • підписує всі внутрішні документи, прийняті Правління;
 • підписує від імені Фонду договори, контракти та інші зовнішні документи в межах наданих йому повноважень;
 • відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації його попередніх засідань;
 • особисто звітує перед Загальними зборами, та перед Правління про роботу Фонду за звітній період;
 • вносить на розгляд Загальних зборів Фонду та Правління пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
 • виконує інші функції, покладені на нього Статутом, Загальними зборами та внутрішніми документами Фонду.

Правління своїм рішенням може передати частку своїх повноважень Голові Правління.


Голови КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ і Голови КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ІНШИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ, зареєстрованих в якості членів Фонду, мають право бути обраними членами Правління Благодійного Фонду та Головою Правління Благодійного Фонду. Усі рішення Правління, пов’язані з використанням фінансових коштів, письмово узгоджуються з Наглядовою радою. Без письмового узгодження Рішення вважаються недійсними.

Правління не має права розпоряджатися фінансовими коштами Вічних Фондів Шкіл або Вічних Фондів інших учбових закладів. Ними розпоряджаються виключно КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ.
Правління не має права змінювати призначенні платежів перерахованих фінансових коштів.
Правління публікує річний звіт про проведену роботу на сайті Фонду до 5 березня кожного року.