ЄДРПОУ 37900746

Телефон: (050) 320-36-77

E-mail: blagofond2011@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ФОНДУ»

Контролюючим органом Фонду є Наглядова рада. Наглядова рада призначається Засновником Фонду у кількості не менше трьох осіб. Члени Наглядової ради і Голова Наглядової ради призначаються строком на 3 роки. Наглядова рада у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Засновнику Фонду.

Наглядова рада збирається на свої засідання за необхідністю. Засідання Наглядової ради є правомірними, якщо в них беруть участь не менше ніж 2/3 від кількісного складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. При рівній кількості голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Наглядова рада:

  • контролює фінансово-господарську діяльність Фонду та виконання рішень Правліня Фонду;
  • перевіряє вірність ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  • має право з дозволу Засновника Фонду залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів, аудиторів та оцінювачів;
  • розглядає скарги, заяви та пропозиції;
  • здійснює інші повноваження згідно з Статутом Фонду.

Голови КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ мають право бути обраними членами Наглядової ради і Головою Наглядової ради.

Наглядова рада письмово узгоджує всі рішення Правління, пов’язані з використанням фінансових коштів. Без письмового узгодження Наглядовою радою рішення вважаються недійсними.

Наглядова рада не має права розпоряджатися фінансовими коштами ВІЧНИХ ФОНДІВ КОМІТЕТІВ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Ними розпоряджаються виключно КОМІТЕТИ ВИПУСКНИКІВ.

Наглядова рада контролює законність використання фінансових коштів. У випадку невідповідності Законодавству України Наглядова рада зобов’язана накласти вето на використання фінансових коштів.

Наглядова рада перевіряє річний звіт Правління Фонду про виконану роботу Фонду.